Calendario

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

bininho

Primavera
24 Agosto 2012
2.959
19
38
22
Cremona
PSN ID
Paolobino97

Giornata: 3^
ANDREC16 ANGELO80
2-0
74.0-65.0
1
BININHO GAGO19
1-2
67.0-74.5
2
BUFFON92 IVAN1990
1-2
66.5-72.5
2
MARKO_97 GIAMPY31
0-1
64.5-71.5
2
MARCOTESI GURONALDO
1-3
67.5-81.0
2
EM1X96 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 4^
GURONALDO EM1X96
2-2
72.0-72.0
X
GIAMPY31 MARCOTESI
1-2
69.5-75.0
2
IVAN1990 MARKO_97
3-0
80.5-45.0
1
GAGO19 BUFFON92
0-1
65.0-70.5
2
ANGELO80 BININHO
2-0
74.5-60.5
1
ANDREC16 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 5^
BININHO ANDREC16
1-1
66.0-69.0
X
BUFFON92 ANGELO80
0-1
62.5-71.5
2
MARKO_97 GAGO19
0-3
59.5-81.0
2
MARCOTESI IVAN1990
3-0
78.5-62.0
1
EM1X96 GIAMPY31
0-0
32.0-58.5
X
GURONALDO TURNO DI RIPOSO

Giornata: 6^
GIAMPY31 GURONALDO
0-0
62.0-62.0
X
IVAN1990 EM1X96
1-0
70.0-49.0
1
GAGO19 MARCOTESI
1-1
70.0-68.5
X
ANGELO80 MARKO_97
0-0
61.0-63.0
X
ANDREC16 BUFFON92
2-0
64.5-73.0
2
BININHO TURNO DI RIPOSO

Giornata: 7^ Coppa
BUFFON92 57.0 BININHO
49.0
MARKO_97 72.5 ANDREC16
67.5
MARCOTESI 63.0 ANGELO80
74.5
EM1X96 58.0 GAGO19
78.5
GURONALDO 79.0 IVAN1990
54.5
GIAMPY31 69.5


Giornata: 8^
IVAN1990 GIAMPY31
0-2
64.0-76.0
2
GAGO19 GURONALDO
3-1
78.0-66.5
1
ANGELO80 EM1X96
3-1
79.5-68.5
1
ANDREC16 MARCOTESI
2-1
72.5-70.0
1
BININHO MARKO_97
0-3
TAV
2
BUFFON92 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 9^

MARKO_97 BUFFON92
0-1
69.0-58.0
2
MARCOTESI BININHO
1-0
64.0-67.5
1
EM1X96 ANDREC16
0-3
TAV
2
GURONALDO
ANGELO80
1-1
70.0-70.5
X
GIAMPY31 GAGO19
0-0
57.0-61.0
X
IVAN1990
TURNO DI RIPOSO
 
Ultima modifica:

bininho

Primavera
24 Agosto 2012
2.959
19
38
22
Cremona
PSN ID
Paolobino97

Giornata: 10^
GAGO19 IVAN1990
0-2
75.5-59.5
2
ANGELO80 GIAMPY31
1-1
69.5-69.5
X
ANDREC16 GURONALDO
2-2
72.0-72.0
X
BININHO EM1X96
2-1
77.0-68.0
1
BUFFON92 MARCOTESI
0-1
65.5-67.0
2
MARKO_97 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 11^ Coppa
MARCOTESI 61 MARKO_97
60.5
EM1X96 0 BUFFON92
50.5
GURONALDO 59 BININHO
59
GIAMPY31 68 ANDREC16
70
IVAN1990 75 ANGELO80
54
GAGO19 64.5

Giornata: 12^
GAGO19 ANGELO80
1-1
68.0-68.0
X
IVAN1990 ANDREC16
0-1
62.5-67.5
2
GIAMPY31 BININHO
1-0
67.0-62.0
1
GURONALDO BUFFON92
0-0
63.0-63.5
X
EM1X96 MARKO_97
3-0
TAV
1
MARCOTESI TURNO DI RIPOSO

Giornata: 13^
MARCOTESI EM1X96
3-0
TAV
1
MARKO_97 GURONALDO
1-0
69.5-54.5
1
BUFFON92 GIAMPY31
1-0
70.0-64.0
1
BININHO IVAN1990
0-1
65.0-69.5
2
ANDREC16 GAGO19
0-3
TAV
2
ANGELO80 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 14^
ANGELO80 ANDREC16
1-1
68.5-66.0
X
GAGO19 BININHO
2-2
72.5-74.0
X
IVAN1990 BUFFON92
2-2
75.0-72.0
X
GIAMPY31 MARKO_97
3-0
TAV
1
GURONALDO MARCOTESI
0-0
60.5-62.5
X
EM1X96 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 15^ Coppa
EM1X96 0.0 GURONALDO
0.0
MARCOTESI 59.0 GIAMPY31
61.5
MARKO_97 45 IVAN1990
62.0
BUFFON92 75.5 GAGO19
66.5
BININHO 69.0 ANGELO80
64.0
ANDREC16 73.5

Giornata: 16^
ANDREC16 BININHO
0-3
TAV
2
ANGELO80 BUFFON92
1-1
70.0-68.0
X
GAGO19 MARKO_97
1-0
67.0-60.0
1
IVAN1990 MARCOTESI
0-0
65.0-61.0
X
GIAMPY31 EM1X96
0-0
60.0-63.5
X
GURONALDO TURNO DI RIPOSO
 
Ultima modifica:

bininho

Primavera
24 Agosto 2012
2.959
19
38
22
Cremona
PSN ID
Paolobino97

Giornata: 17^
GURONALDO GIAMPY31
2-2
76.0-74.0
X
EM1X96 IVAN1990
3-0
TAV
1
MARCOTESI GAGO19
2-1
73.0-68.5
1
MARKO_97 ANGELO80
0-3
TAV
2
BUFFON92 ANDREC16
0-2
60.0-72.0
2
BININHO TURNO DI RIPOSO

Giornata: 18^
BININHO BUFFON92
3-2
81.5-72.5
1
ANDREC16 MARKO_97
0-0
63.0-63.5
X
ANGELO80 MARCOTESI
0-1
61.5-66.5
2
GAGO19 EM1X96
3-0
TAV
1
IVAN1990 GURONALDO
0-0
59.0-54.0
X
GIAMPY31 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 19^
GIAMPY31 IVAN1990
3-0
TAV
1
GURONALDO GAGO19
0-2
60.0-77.0
2
EM1X96 ANGELO80
0-0
63.5-62.0
X
MARCOTESI ANDREC16
0-0
59.5-64.0
X
MARKO_97 BININHO
0-3
TAV
2
BUFFON92 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 20^
BUFFON92 MARKO_97
1-1
71.0-68.5
X
BININHO MARCOTESI
1-1
68.5-66.5
X
ANDREC16 EM1X96
0-3
TAV
2
ANGELO80 GURONALDO
2-2
73.0-75.5
X
GAGO19 GIAMPY31
1-0
70.0-51.5
1
IVAN1990 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 21^
IVAN1990 GAGO19
1-0
68.5-63.0
1
GIAMPY31 ANGELO80
0-0
55.5-65.5
X
GURONALDO ANDREC16
1-1
66.0-71.5
X
EM1X96 BININHO
2-2
72.0-72.0
X
MARCOTESI BUFFON92
0-0
60.0-63.0
X
MARKO_97 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 22^
MARKO_97 MARCOTESI
3-0
80.0-50.0
1
BUFFON92 EM1X96
4-0
87.5-64.0
1
BININHO GURONALDO
0-1
56.5-68.5
2
ANDREC16 GIAMPY31
1-0
68.5-58.0
1
ANGELO80
IVAN1990
0-1
65.0-67.0
2
GAGO19 TURNO DI RIPOSO
 
Ultima modifica:

bininho

Primavera
24 Agosto 2012
2.959
19
38
22
Cremona
PSN ID
Paolobino97

Giornata: 23^
ANGELO80 GAGO19
0-0
58.5-63.0
X
ANDREC16 IVAN1990
1-2
68.0-76.0
2
BININHO GIAMPY31
0-0
62.5-56.5
X
BUFFON92 GURONALDO
0-1
65.5-70.0
2
MARKO_97 EM1X96
1-1
68.5-68.5
X
MARCOTESI TURNO DI RIPOSO

Giornata: 24^
EM1X96 MARCOTESI
3-0
TAV
1
GURONALDO MARKO_97
0-0
43.5-55.0
X
GIAMPY31 BUFFON92
2-0
77.0-63.0
1
IVAN1990 BININHO
1-1
67.5-69.5
X
GAGO19 ANDREC16
2-2
76.5-74.5
X
ANGELO80 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 25^
ANDREC16 ANGELO80
3-0
TAV
1
BININHO GAGO19
0-0
63.5-64.0
X
BUFFON92 IVAN1990
1-2
67.0-72.0
2
MARKO_97 GIAMPY31
0-2
63.5-73.0
2
MARCOTESI GURONALDO
0-0
52.0-58.0
X
EM1X96 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 26^ Coppa
GURONALDO 63 EM1X96
56
GIAMPY31 65.5 MARCOTESI
48
IVAN1990 70 MARKO_97
0.0
GAGO19 63 BUFFON92
64.5
ANGELO80 69.5 BININHO
61.5
ANDREC16 73.5

Giornata: 27^
BININHO ANDREC16
0-1
64.0-69.5
1
BUFFON92 ANGELO80
0-1
57.5-0.68
2
MARKO_97 GAGO19
2-0
72.5-62.0
1
MARCOTESI IVAN1990
1-1
68.0-66.0
X
EM1X96 GIAMPY31
0-0
59.5-54.0
X
GURONALDO TURNO DI RIPOSO

Giornata: 28^
GIAMPY31 GURONALDO
2-1
73.0-66.0
1
IVAN1990 EM1X96
0-1
65.0-71.0
2
GAGO19 MARCOTESI
1-2
70.0-75.5
2
ANGELO80 MARKO_97
3-0
TAV
1
ANDREC16 BUFFON92
0-3
58.0-82.0
2
BININHO TURNO DI RIPOSO
 
Ultima modifica:

bininho

Primavera
24 Agosto 2012
2.959
19
38
22
Cremona
PSN ID
Paolobino97

Giornata: 29^
BUFFON92 BININHO
1-1
69.0-67.5
X
MARKO_97 ANDREC16
0-3
TAV
2
MARCOTESI ANGELO80
2-1
72.5-67.0
1
EM1X96 GAGO19
0-0
62.0-65.5
X
GURONALDO IVAN1990
0-1
49.0-71.5
X
GIAMPY31 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 30^
IVAN1990 GIAMPY31
0-0
59.0-50.5
X
GAGO19 GURONALDO
1-0
69.0-63.5
1
ANGELO80 EM1X96
0-0
65.5-65.5
X
ANDREC16 MARCOTESI
1-0
69.5-53.0
1
BININHO MARKO_97
0-2
53.0-72.5
2
BUFFON92 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 31^ Coppa
MARKO_97 44.0 BUFFON92
52.5
MARCOTESI 74.5 BININHO
75.5
EM1X96 0.0 ANDREC16
56.5
GURONALDO 70.5 ANGELO80
69.5
GIAMPY31 67.0 GAGO19
65.5
IVAN1990 61.0

Giornata: 32^
GAGO19 IVAN1990
1-3
66.5-78.0
2
ANGELO80 GIAMPY31
2-1
72.0-70.5
1
ANDREC16 GURONALDO
1-0
69.0-50.0
1
BININHO EM1X96
3-0
TAV
1
BUFFON92 MARCOTESI
0-1
54.0-69.5
2
MARKO_97 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 33^
MARCOTESI MARKO_97
3-0
TAV
1
EM1X96 BUFFON92
0-3
TAV
2
GURONALDO BININHO
3-0
TAV
1
GIAMPY31 ANDREC16
3-0
TAV
1
IVAN1990 ANGELO80
7-0
103.0-63.5
1
GAGO19 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 34^
GAGO19 ANGELO80
0-0
61.5-51.0
X
IVAN1990 ANDREC16
3-0
TAV
1
GIAMPY31 BININHO
1-2
68.5-74.0
2
GURONALDO BUFFON92
0-0
59.0-60.0
X
EM1X96 MARKO_97
0-0
TAV
X
MARCOTESI TURNO DI RIPOSO
 
Ultima modifica:

bininho

Primavera
24 Agosto 2012
2.959
19
38
22
Cremona
PSN ID
Paolobino97

Giornata: 35^
MARCOTESI EM1X96
3-0
TAV
1
MARKO_97 GURONALDO
0-0
52.0-56.5
X
BUFFON92 GIAMPY31
0-3
Tav
2
BININHO IVAN1990
0-1
57.0-67.5
2
ANDREC16 GAGO19
0-0
TAV
X
ANGELO80 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 36^
ANGELO80 ANDREC16
0-0
TAV
X
GAGO19 BININHO
0-0
59.0-56.5
X
IVAN1990 BUFFON92
0-0
58.0-61.5
X
GIAMPY31 MARKO_97
0-3
TAV
2
GURONALDO MARCOTESI
0-0
71.5-69.0
X
EM1X96 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 37^
EM1X96 GURONALDO
0-0
TAV
X
MARCOTESI GIAMPY31
2-0
72.5-60.5
1
MARKO_97 IVAN1990
0-3
TAV
2
BUFFON92 GAGO19
0-3
TAV
2
BININHO ANGELO80
0-3
TAV
2
ANDREC16 TURNO DI RIPOSO

Giornata: 38^
ANDREC16 BININHO
0-3
TAV
2
ANGELO80 BUFFON92
3-0
TAV
1
GAGO19 MARKO_97
0-0
TAV
X
IVAN1990 MARCOTESI
2-0
76.0-51.0
1
GIAMPY31 EM1X96
3-0
TAV
1
GURONALDO TURNO DI RIPOSO
 
Ultima modifica:
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.